Rok 1988. Kona została założona przez Dana Gerarda i Jacoba Heilbrona z siedzibą w Blaine w stanie Waszyngton oraz w Vancouver. Pierwsze rowery zostały nazwane Cascade, ale po roku nazwa została zmieniona na Kona. Joe Murray został pierwszym konstruktorem rowerów. Pierwszy team rowerowy składał się z Joe Murraya i Dave'a Turnera. Joe dołączył do Moutain Bike Hall of Fame. Co dalej działo się z tą marką? Czy to jest sprzęt wart grzechu i komu może najlepiej służyć. O tym opowie Wam ekipa Mikołaja z AIR BIKE na stoisku KONA. 18 - 19 marca 2017 roku w Biznes Klubie stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Podczas BIKE EXPO - narodowy test rowerowy. Stand nr 55. Zapraszamy! Kona jest już kil­ka­na­ście lat na rynku. Zało­ży­ciel firmy Joe Mur­ray kon­se­kwent­nie od 1988 roku pro­mo­wał swój pomysł na sta­lowe ramy o ostrych kątach i opa­da­ją­cej gór­nej rurze. Jego pomysł na geo­me­trię roweru gór­skiego będący alterna- tywą dla ówcze­snego cen­trum roz­woju mtb, jakim była Kali­for­nia, od początku przy­cią­gnął uwagę osób inten­syw­nie jeż­dżą­cych w tere­nie. Nie­spełna dzie­sięć lat póź­niej Van­co­uver stało kolebką fre­eride’u, a to za sprawą dagle­zjo­wych lasów na pół­noc­nym wybrzeżu zatoki. To wła­śnie rowery Kona sta­no­wiły pierw­szy sze­reg dla nowej kate­go­rii rowe­rów fre­eride. Kona Kula, Kona Explo­sif, Kona Kikapu, Kona Stinky. Każdy z tych modeli to idea, nie bez przy­czyny kul­towa i budząca sza­cu­nek. Podob­nie jak szlaki rowe­rowe w Kana­dzie, bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej wyma­ga­jące i trudne, wyzna­cza­jące trendy, na któ­rych Kona udo­sko­nala i testuje swe pro­dukty. #kona #airbike #narodowytestrowerowy